'; } else{ document.getElementById(PLTS[cur1].portletId).innerHTML=response; } } catch(e){} var regx=new RegExp(']*?>([\\s\\S]*?)<\\/scr'+'ipt\\s*>|]*?\\/>','img'); var arr; while((arr = regx.exec(response)) != null){ if(arr.length){ if(arr.length >=2){ var regx2 = new RegExp("]*?\\bsrc=\\s*('[^>]*'|\"[^>]*\"|[\\S]*)\\s*\\/?>",'im'); var srcArr=regx2.exec(arr[0]); if(srcArr!=null){ var src= srcArr[1]; if(src){ if((src.charAt(0)=='"') || (src.charAt(0)=="'")){ src=src.substr(1,src.length-2); } loadScript(src); } } else{ execJavaScript(arr[1]); } } } } } cur1++; loadps(); } } function loadScript(s){ try{ var sc=document.createElement('script'); sc.type='text/javascript'; sc.language='javascript'; sc.src=s; document.body.appendChild(sc); }catch(e){} } function execJavaScript(s){ try{ var sc=document.createElement('script'); sc.type='text/javascript'; sc.language='javascript'; sc.text=s; document.body.appendChild(sc); }catch(e){} } window.onload=loadps;

网络安全橙色预警:近期新发现的一种盗号邮件

 

 近日,有不少同学的QQ邮箱里收到了一封假冒学校“校务办公室”的通知邮件,该邮件中包含有一个二维码,经查该链接为假冒QQ邮箱登录界面以盗取用户QQ账号、密码的页面,同时该页面含有一个危险的木马程序,会下载更多的木马/病毒程序,现将有关情况通报如下:

 

点击查看原图

假冒学校“校务办公室”的通知邮件

 

点击查看原图

微信识别该二维码后会访问一个网页地址

  

 

点击查看原图

假冒的QQ邮箱登录页面

点击查看原图

打开页面的同时杀毒软件发现危险的木马程序

收到这类邮件请提高警惕,切勿访问该二维码指向的链接!

如有困难可咨询信息中心,咨询电话:57131333*1715。

 

网络安全和信息化办公室

2018-1-30