'; } else{ document.getElementById(PLTS[cur1].portletId).innerHTML=response; } } catch(e){} var regx=new RegExp(']*?>([\\s\\S]*?)<\\/scr'+'ipt\\s*>|]*?\\/>','img'); var arr; while((arr = regx.exec(response)) != null){ if(arr.length){ if(arr.length >=2){ var regx2 = new RegExp("]*?\\bsrc=\\s*('[^>]*'|\"[^>]*\"|[\\S]*)\\s*\\/?>",'im'); var srcArr=regx2.exec(arr[0]); if(srcArr!=null){ var src= srcArr[1]; if(src){ if((src.charAt(0)=='"') || (src.charAt(0)=="'")){ src=src.substr(1,src.length-2); } loadScript(src); } } else{ execJavaScript(arr[1]); } } } } } cur1++; loadps(); } } function loadScript(s){ try{ var sc=document.createElement('script'); sc.type='text/javascript'; sc.language='javascript'; sc.src=s; document.body.appendChild(sc); }catch(e){} } function execJavaScript(s){ try{ var sc=document.createElement('script'); sc.type='text/javascript'; sc.language='javascript'; sc.text=s; document.body.appendChild(sc); }catch(e){} } window.onload=loadps;

如何使用学生电子邮箱

全院同学:
  为向同学们提供更多更好的网络信息服务,图文信息中心已于2012年12月6日正式开通所有在校学生的电子邮件帐号。所有在校学生可以通过“学号@xs.stiei.edu.cn”的电子邮件帐号实现校内外收发电子邮件功能,特此通知!

图文信息中心 
2012年12月14日

学生邮箱使用说明

  电子邮件系统入口:点击学院网站首页如下图所示链接进入电子邮件系统。


  在电子邮件系统登录界面右侧下拉列表中选择“xs.stiei.edu.cn”,学生邮箱帐号的用户名为学号,初始密码为小写字母“s”+身份证号后8位,身份证号遇到字母请用大写(注:在校生初始化数据来源于综合教务管理系统,数据截止日期为2012年11月30日)。
  每个学生邮箱有500MB可用空间,另外有500MB网络存储空间。电子邮件系统功能较多,请同学们登录以后仔细阅读系统的帮助说明熟悉系统的使用。如有问题请致电57131333-1716。


  电子邮件帐号由图文信息中心统一管理,电子邮件系统提供了忘记密码的自助服务功能,如不能找回密码则需带齐身份证、学生证至图文信息中心办理密码重置手续。

图文信息中心 
2012年12月14日